خانه زنان هانوفر

Persisch / فارسی

خانه زنان هانوفر Hannover • 0511 / 664477

آیا از طرف شوهرتان، دوست مردتان یا از طرف خانواده، تحت  خشونت جسمی، فشار روحی و تهدید و تحقیر قرار گرفته اید؟

آیا او تهدید میکند که روزی شما را خواهد کشت یا فرزندتان را از شما خواهد گرفت؟

آیا بارها به این فکرکرده اید که زندگیتان اینطور نمی تواند ادامه پیدا کند؟

آیا خواسته اید که از خانه بروید، اما نمی دانستید به کجا؟

در صورت امکان، هنگام ترک خانه، مدارک واشیاء زیررا به همراه بیاورید:

پاسپورت، مدارک شخصی، کارت بیمه، گواهی تولد، کارت بانکی، پول، داروهایی که استفاده
می کنید، لباس برای خود و فرزندانتان، لوازم مدرسه، اسباب بازی بچه ها.

به این بیاندیشد که مهم ترین چیز امنیت شماست. شماست